Obchodné podmienky:

1.  Toto sú Obchodné podmienky pre publikovanie príbehov a ich predaj na webovej stránke Predajsvojpribeh.sk, ďalej len PSP.

2. Charakteristika PSP

Stránka PSP je primárne určená na zverejňovanie príbehov, ale aj článkov a iných zaujímavostí. Užívatelia tu majú možnosť vyjadrovať svoje názory, postoje. Každý publikovaný obsah prechádza schválením a musí spĺňať všeobecné podmienky zverejňovania. V opačnom prípade je autor na to upozornený administrátormi.

Stránka PSP je taktiež sociálnou sieťou, kde užívatelia po vytvorení účtu môžu medzi sebou komunikovať, zverejňovať na časovej osy príspevky, fotky, hudobný obsah. Užívatelia môžu taktiež vytvárať rôzne skupiny s možnosťou nastavenia súkromia. Tieto služby sú bezplatné. 

3.Všeobecné podmienky zverejňovania príbehov

Stránky PSP umožňujú súkromným osobám, ďalej len autorom, bezplatne zverejňovať príbehy, či reálne, alebo fiktívne. Stránka PSP umožňuje príbehy zverejňovať príbehy bezodplatne za účelom, ktorý neskúma, alebo za odplatu, za účelom predaja médiám, alebo za účelom prijímania finančných darov od súkromných osôb. Výšku odplaty si autor nastavuje sám. Autori registráciou súhlasia s obchodnými podmienkami na stránke.  Autori môžu zverejniť neobmedzený počet príbehov. Príbehy obsahujúce urážky, neslušné výrazy, prejavy rasovej a národnostnej neznášanlivosti či netolerancie každého druhu, pornografického charakteru sa nebudú zverejňovať.

4.Poplatky autorov

Autori môžu predávať svoje príbehy za eurá, ktoré si následnemožu nechať poslať na svoj účet. Stav svojich financií vidí každý užívateľ na svojom profile. Platby prebiehjú online, takže užívateľ ma pripísané peniaze na profile okamžite. Prevádzkovateľ stránky PSP si účtuje 25% z príjmov každého autora, či z príjmov kategorizovaných ako finančný dar, alebo z príjmov z predaja príbehu médiam. Autor odsúhlasením týchto podmienok sa zaväzuje informovať prevádzkovateľa o ponukách zo strany médií a iných tretích strán. Autor sa zaväzuje konzultovať predajnú cenu s prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ stránky PSP si účtuje poplatok 2€ za prevod finančných prostriedkov na účet autora, minimálna čiastka prevodu je 10 €.

5.Bežný užívateľ

Bežný užívateľ môže čítať príbehy, aj bez registrácie.  Ak chce prečítať príbeh, ktorý je za odplatu, je potrebné aby sa zaregistroval a dobil si finančný kredit na svojom účte v ľubovolnej výške. Minimálna čiastka dobitia je 5€. Transakcia je bezplatná. Kredit hneď po dobití sa zobrazí v profilovej časti užívateľa, kde si môže kontrolovať svoje finančné pohyby. Registráciou užívateľ súhlasí s tým, že poskytne presné, úplné a aktuálne informácie o sebe, a keď sa zmenia, budete informácie aktualizovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade poskytnutia nepravdivých alebo neaktuálnych údajov zrušiť registráciu. Obsah a všetky informácie, prezentované prostredníctvom stránky PSP sú chránené autorským právom, ochrannými známkami, servisnými známkami, alebo inými vlastníckymi právami, s výnimkou informácií na ktoré ste dostali výslovný súhlas, užívateľ, autor nesmie kopírovať, publikovať, zobrazovať, alebo predávať akékoľvek vlastnícke informácie inej strane.

6.Spoločnosti sa môžu stať členmi stránok, nesmú však využívať stránku k zasielaniu nevyžiadaných komerčných emailov alebo chatovacích správ členom, alebo ináč komerčne využiť informácie o členoch získané na členských stránkach. Svoju registráciu musia oznámiť prevádzkovateľovi zaslaním mailu v podsekcii Kontakt. Taktiež musia oznámiť záujem o kúpu príbehu. Akékoľvek neoprávnené použitie bude prešetrované, a bude uplatnené adekvátne právne jednanie, alebo ukončenie členstva na doleuvedených stránkach podľa uváženia.

7.Prevádzkovateľ stránky PSP si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny vo zverejnenom príbehu, článku prípadne príbeh, článok vôbec nezverejniť, prípadne príbeh, článok odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami doleuvedených stránok alebo dobrými mravmi.

8.Prevádzkovateľ stránky PSP má právo zmazať príbeh, článok pokiaľ je príbeh vložený do nesprávnej kategórie s ohľadom na text príbehu, článku alebo príbeh, článok budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať príbeh aj pri podozrení, že príbeh, článok odporuje obchodným podmienkam .

9.Prevádzkovateľ stránky PSP nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát autora, užívateľa uvedených v profile, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ, autor súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

10.Užívateľ, autor nesmie na stránkach publikovať materiály chránené autorským právom . To zahŕňa okrem iného fotografie , obrázky, videá a text. Užívatelia súhlasom s podmienkami prehlasujú, že obsah nimi zverejňovaných diel nezasahuje do práv iných autorov a neporušuje všeobecne záväzné predpisy. Prevádzkovateľ týmto nenesie zodpovednosť za text a média zverejnené autorom, alebo iným užívateľom. Taktiež užívateľ, autor sa zaväzuje neobťažovať ostatných členov, užívateľov, autorov, zaväzuje sa neposielať spamy, ani reťazové správy, ani nevyvíjať žiadnu podobnú činnosť.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov, autorov služieb doleuvedených stránok ani za spôsob akým sa služby týchto stránok využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

11.Prevádzkovateľ stránky PSP nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom, autorom, alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb doleuvedených stránok. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb doleuvedených stránok alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

12.Prevádzkovateľ stránky PSP prehlasuje, že sa vedeniu služieb doleuvedených stránok venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby doleuvedených stránok mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám. Prevádzkovateľ stránky PSP, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek technické zlyhanie akejkoľvek telefónnej siete alebo liniek, počítačových online systémov, serverov, poskytovateľov osobných hardwérov alebo softwérov, zlyhanie emailu, alebo spomalenie prevádzky na internete, či na doleuvedených stránkach, alebo v ich kombinácií, vrátane škody na zariadeniach členov, užívateľov, autorov týkajúce sa, alebo vyplývajúce z účasti, alebo sťahovania materiálov pripojených k doleuvedeným stránkam.

13.Používateľ odsúhlasením podmienok prehlasuje, že má vek nad 18 rokov.

14.Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov, autorov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby stránok upravovať alebo inovovať.

15. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

16. Prevádzkovateľom je firma  Perfect Life s.r.o., so sídlom v Prahe, IČO: 29023211.

17. Podmienky pre zverejnenie príbehu.

  • príbeh musí obsahovať minimálne 500 slov a maximálne 1000 slov. Optimum pre google roboty je 1000 slov.
  • Príbeh musí mať určenú kategóriu, značky nie sú povinné, ale pomáhajú pri vyhľadávaní a viditeľnosti v prehliadačoch.
  • príbeh musí mať ilustračnú fotku, ktorá je širokouhlá, nastavuje sa to v pravom paneli celkom dole. Nestačí ak obrázok, alebo fotku vložíte ku textu.
  • príbeh musí byť nejakým spôsobom formátovaný, odseky, nadpisy a podobne.
  • príbeh musí spĺňať základné zásady slušnosti, žiadne extrémy nezverejňujeme